Priskategorier


Bildavtal: Visa prislista
Fastpris: Visa prislista
Kan ej köpas: Visa prislista
Standardprislista: 750

Leveransvillkor


PRISER
Priser enligt BLF:s gällande cirkaprislista. Debitering av beställt arbete sker oavsett om bildern använts för uppgivet ändamål eller ej. Alla angivna priser är exklusive 25 % mervärdeskatt.

BETALNINGSVILLKOR
Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Dröjsmålränta debiteras efter 30 dagar med diskonto +8 %. Anmärkningar mot faktura skall ske inom 8 dagar för att beaktas.

MANIPULERING AV BILD
Bild får ej utan fotografens/säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring - utöver normal redigering - med användande av elektronsik teknik eller annat förfarande. Utan sådant tillstånd för ej heller bild eller del av bild användas sammansatt med annan bild (bildmontage) på så sätt att det för betraktaren framstår som en ny bild. Om sådant tillstånd medgivits skall samtliga fotografers namn alltid anges i anslutning till bilden/montaget. Dessutom skall under bilden anges att den är ett montage. Vid överträdelse sker debitering för varje sådan användning med minst 20 % av basbeloppet.

AVRITNING AV BILD
För bild som avritats eller överförts till annan konstart utan fotografens/säljarens tillstånd debiteras minst 20 % av basbeloppet. Detta gäller oavsett graden av likhet med fotografiet.

NAMN UNDER BILD
Fotografens och bildbyråns namn skall alltid anges vid publicering. Detta är ett villkor för tillstånd att publicera bilden såvida ej annat avtalats. Utelämnas namnet debiteras 100 % påslag per publicerad bild och placering. Namn skall ha sådan stilgrad eller visas i visuella media under så lång tid att det är lättläst på normalt avstånd.

DEFINITIONER
Med bild avses även del av bild (t.ex. i montage, manipulering, kollage eller dylikt). Med säljare avses den som har rätten till bilden enligt Upphovsrättslagen. Med köpare avses den som rekvirerat, beställt eller inköpt bild från säljare enligt avtal.